ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA (ESPAÑOL-CATALAN)

ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA (ESPAÑOL-CATALAN)

ENOCH ALBERTÍ ROVIRA / MARKUS GONZÁLEZ BEILFUSS

9,00 €
IVA incluido
No disponible
Editorial:
TIRANT LO BLANCH
Año de edición:
2010
ISBN:
978-84-9985-030-6
Páginas:
184
Encuadernación:
Otros
Colección:
TEXTOS LEGALES
9,00 €
IVA incluido
No disponible

Presentació


Preàmbul

Títol preliminar
Art. 1. Catalunya
Art. 2. La Generalitat
Art. 3. Marc polític
Art. 4. Drets i principis rectors
Art. 5. Els drets històrics
Art. 6. La llengua pròpia i les llengües oficials
Art. 7. La condició política de catalans
Art. 8. Símbols de Catalunya
Art. 9. El territori
Art. 10. La capital
Art. 11. L'Aran
Art. 12. Els territoris amb vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya
Art. 13. Les comunitats catalanes a l'exterior
Art. 14. Eficàcia territorial de les normes

Títol I. Dels drets, deures i principis rectors
Capítol I. Drets i deures de l'àmbit civil i social
Art. 15. Drets de les persones
Art. 16. Drets en l'àmbit de les famílies
Art. 17. Drets dels menors
Art. 18. Drets de les persones grans
Art. 19. Drets de les dones
Art. 20. Dret a viure amb dignitat el procés de la mort
Art. 21. Drets i deures en l'àmbit de l'educació
Art. 22. Drets i deures en l'àmbit cultural
Art. 23. Drets en l'àmbit de la salut
Art. 24. Drets en l'àmbit dels serveis socials
Art. 25. Drets en l'àmbit laboral
Art. 26. Drets en l'àmbit de l'habitatge
Art. 27. Drets i deures amb relació al medi ambient
Art. 28. Drets dels consumidors i usuaris
Capítol II. Drets en l'àmbit polític i de l'Administració
Art. 29. Dret de participació
Art. 30. Drets d'accés als serveis públics i a una bona Administració
Art. 31. Dret a la protecció de les dades personals
Capítol III. Drets i deures lingüístics
Art. 32. Drets i deures de coneixement i ús de les llengües
Art. 33. Drets lingüístics davant les administracions públiques i les institucions estatals
Art. 34. Drets lingüístics dels consumidors i usuaris
Art. 35. Drets lingüístics en l'àmbit de l'ensenyament
Art. 36. Drets amb relació a l'aranès
Capítol IV. Garanties dels drets estatutaris
Art. 37. Disposicions generals
Art. 38. Tutela
Capítol V. Principis rectors
Art. 39. Disposicions generals
Art. 40. Protecció de les persones i de les famílies
Art. 41. Perspectiva de gènere
Art. 42. Cohesió i benestar socials
Art. 43. Foment de la participació
Art. 44. Educació, recerca i cultura
Art. 45. Àmbit socioeconòmic
Art. 46. Medi ambient, desenvolupament sostenible i equilibri territorial
Art. 47. Habitatge
Art. 48. Mobilitat i seguretat viària
Art. 49. Protecció dels consumidors i usuaris
Art. 50. Foment i difusió del català
Art. 51. Cooperació al foment de la pau i cooperació al desenvolupament
Art. 52. Mitjans de comunicació social
Art. 53. Accés a les tecnologies de la informació i de la comunicació
Art. 54. Memòria històrica

Títol II. De les institucions
Capítol I. El Parlament
Art. 55. Disposicions generals
Art. 56. Composició i règim electoral
Art. 57. Estatut dels diputats
Art. 58. Autonomia parlamentària
Art. 59. Organització i funcionament
Art. 60. Règim de les reunions i les sessions
Art. 61. Funcions
Art. 62. Iniciativa legislativa i exercici de la funció legislativa
Art. 63. Delegació en el Govern de la potestat legislativa
Art. 64. Decrets llei
Art. 65. Promulgació i publicació de les lleis
Art. 66. Causes de finiment de la legislatura
Capítol II. El president o presidenta de la Generalitat
Art. 67. Elecció, nomenament, estatut personal, cessament i competències
Capítol III. El Govern i l'Administració de la Generalitat
Secció primera. El Govern
Art. 68. Funcions, composició, organització i cessament
Art. 69. El conseller primer o consellera primera
Art. 70. Estatut personal dels membres del Govern
Secció segona. L'Administració de la Generalitat
Art. 71. Disposicions generals i principis d'organització i funcionament
Art. 72. Òrgans consultius del Govern
Capítol IV. Les relacions entre el Parlament i el Govern
Art. 73. Drets i obligacions dels membres del Govern envers el Parlament
Art. 74. Responsabilitat política del Govern i dels seus membres
Art. 75. Dissolució anticipada del Parlament
Capítol V. Altres institucions de la Generalitat
Secció primera. El Consell de Garanties Estatutàries
Art. 76. Funcions
Art. 77. Composició i funcionament
Secció segona. El Síndic de Greuges
Art. 78. Funcions i relacions amb altres institucions anàlogues
Art. 79. Designació i estatut del síndic de greuges
Secció tercera. La Sindicatura de Comptes
Art. 80. Funcions i relacions amb el Tribunal de Comptes
Art. 81. Composició, funcionament i estatut personal
Secció quarta. Regulació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Art. 82. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Capítol VI. El govern local
Secció primera. Organització territorial local
Art. 83. Organització del govern local de Catalunya
Art. 84. Competències locals
Art. 85. El Consell de Governs Locals
Secció segona. El municipi
Art. 86. El municipi i l'autonomia municipal
Art. 87. Principis d'organització i funcionament i potestat normativa
Art. 88. Principi de diferenciació
Art. 89. Règim especial del municipi de Barcelona
Secció tercera. La vegueria
Art. 90. La vegueria
Art. 91. El Consell de Vegueria
Secció quarta. La comarca i els altres ens locals supramunicipals
Art. 92. La comarca
Art. 93. Els altres ens locals supramunicipals
Capítol VII. Organització institucional pròpia de l'Aran
Art. 94. Règim jurídic

Títol III. Del poder judicial a Catalunya
Capítol I. El Tribunal Superior de Justícia i el fiscal o la fiscal superior de Catalunya
Art. 95. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Art. 96. El fiscal o la fiscal superior de Catalunya
Capítol II. El Consell de Justícia de Catalunya
Art. 97. El Consell de Justícia de Catalunya
Art. 98. Atribucions
Art. 99. Composició, organització i funcionament
Art. 100. Control dels actes del Consell de Justícia de Catalunya
Capítol III. Competències de la Generalitat sobre l'Administració de justícia
Art. 101. Oposicions i concursos
Art. 102. El personal judicial i la resta del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya
Art. 103. Mitjans personals
Art. 104. Mitjans materials
Art. 105. Oficina judicial i institucions i serveis de suport
Art. 106. Justícia gratuïta. Procediments de mediació i de conciliació
Art. 107. Demarcació, planta i capitalitat judicials
Art. 108. Justícia de pau i de proximitat
Art. 109. Clàusula subrogatòria

Títol IV. De les competències
Capítol I. Tipologia de les competències
Art. 110. Competències exclusives
Art. 111. Competències compartides
Art. 112. Competències executives
Art. 113. Competències de la Generalitat i normativa de la Unió Europea
Art. 114. Activitat de foment
Art. 115. Abast territorial i efectes de les competències
Capítol II. Les matèries de les competències
Art. 116. Agricultura, ramaderia i aprofitaments forestals
Art. 117. Aigua i obres hidràuliques
Art. 118. Associacions i fundacions
Art. 119. Caça, pesca, activitats marítimes